ANUNȚ
cu rezultatul evaluării dosarului candidatului înscris la concursul
pentru încadrarea postului de postul de cercetător ştiinţific gradul II
în Secţia programe studii de securitate, Biroul politici de securitate
 
 
        În ziua de 10.09.2013, la sediul Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară a avut loc evaluarea dosarului candidatei CARMEN-SORINA RÎJNOVEANU, pentru postul de cercetător ştiinţific gradul II în Secţia programe studii de securitate, Biroul politici de securitate.
      Comisia de concurs a constatat că îndeplineşte toate standardele prevăzute de legislaţia în vigoare. Comisia de concurs a declarat-o reuşit pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul II.


 
 


 
 


 
  
ANUNŢ CONCURSURI
 
            Prin Hotărârea de Guvern nr. 595 din 02.08.2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 687 din 07.08.2018, s-a stabilit ca zilele de 16 şi 17 august 2018, să fie libere pentru personalul bugetar (Anexa nr. 1).
În consecinţă, concursurile de încadrare a unor posturi vacante la Institutul pentru studii politice de apărare şi istorie militară, se vor modifica, astfel:
I. Concursul pentru încadrarea postului vacant de cercetător ştiinţific gr. II în Secţia programe studii de securitate, Biroul politici de securitate, se organizează astfel:
 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 20.08.2018, ora 16.00;
 • selecţia dosarelor în data de 21.08.2018;
II. Concursul pentru postul de cercetător ştiinţific gr. III în Secţia programe studii de securitate, Biroul studii mediul internaţional de securitate, se organizează astfel:
 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 20.08.2018, ora 16.00;
 • selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor în data de 21.08.2018;
 • depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor, până la ora 14.00 şi afişarea rezultatelor contestaţiilor, până la ora 16.00, în data de 22.08.2018;
 • interviul în data de 23.08.2018, orele 12.30;
 • afişarea rezultatului interviului în data de 23.08.2018;
 • depunerea contestaţiilor în urma afişării rezultatelor interviului, până la ora 14.00 şi afişarea rezultatelor contestaţiilor, până la ora 16.00, în ziua de 24.08.2018;
 • afişarea rezultatelor finale în ziua de 27.08.2018.
III. Concursul pentru încadrarea postului vacant de cercetător ştiinţific gr. III în Secţia programe studii de apărare, se organizează astfel:
 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 20.08.2018, ora 16.00;
 • selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor în data de 21.08.2018;
 • depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor, până la ora 14.00 şi afişarea rezultatelor contestaţiilor, până la ora 16.00, în data de 22.08.2018;
 • interviul în data de 23.08.2018, orele 10.00;
 • afişarea rezultatului interviului în data de 23.08.2018;
 • depunerea contestaţiilor în urma afişării rezultatelor interviului, până la ora 14.00 şi afişarea rezultatelor contestaţiilor, până la ora 16.00, în ziua de 24.08.2018;
 • afişarea rezultatelor finale în ziua de 27.08.2018.
IV. Concursul pentru postul de cercetător ştiinţific în Secţia programe studii de istorie militară se organizează astfel:
 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 20.08.2018, ora 16.00;
 • selecţia dosarelor în data de 21.08.2018;
 • depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor, până la ora 14.00 şi afişarea rezultatelor contestaţiilor, până la ora 16.00, în data de 22.08.2018;
 • proba scrisă în data de 23.08.2018, orele 12.30;
 • afizarea rezultatului probei scrise în data de 23.08.2018;
 • depunerea contestaţiilor în urma afişării rezultatelor probei scrise, până la ora 14.00 şi afişarea rezultatelor contestaţiilor, până la ora 16.00, în ziua de 24.08.2018;
 • interviul în data de 27.08.2018, orele 10.00;
 • afişarea rezultatului interviului în data de 27.08.2018;
 • depunerea contestaţiilor în urma afişării rezultatelor interviului, până la ora 14.00 şi afişarea rezultatelor contestaţiilor, până la ora 16.00, în ziua de 28.08.2018;
 • afişarea rezultatelor finale în ziua de 29.08.2018.
Persoană de contact: Drăghia Ioana Luminiţa, secretar, telefon: 021/313.86.80, int. 158.
Rezultatele concursurilor se vor afişa la sediul Institutului pentru studii politice de apărare şi istorie militară din strada Constantin Mille nr. 6, sector 1, Bucureşti şi pe site-ul ispaim.mapn.ro.
 
 
 
ANUNŢ CONCURSURI
 
            Conform prevederilor art. 15, alin. (2) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare,
 
            U.M. 02526 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale organizează, în conformitate cu Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi:
 • post vacant de cercetător ştiinţific gr.II în Secţia programe studii de securitate, Biroul politici de securitate cu o vechime în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului, în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste;
 • post de cercetător ştiinţific gr.III în Secţia programe studii de securitate, Biroul studii mediul internaţional de securitate cu o vechime în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani sau de 8 ani pentru candidaţii care deţin titlul de doctor, în domeniul ştiinţelor sociale;
 • post de cercetător ştiinţific în Secţia programe studii de istorie militară cu o vechime în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi, în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste;
 • post vacant de cercetător ştiinţific gr. III în Secţia programe studii de apărare cu o vechime în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani sau de 8 ani pentru candidaţii care deţin titlul de doctor, în domeniul ştiinţelor sociale.
 
 
Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt :
 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
 3. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 4. deţinerea unei unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul sau de către unităţile sanitare abilitate;
 5. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 
Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor sunt: 
 
Cercetător ştiinţific gradul II:
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale sau umaniste;
 • vechime în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului, în domeniul ştiinţelor sociale sau umaniste;
 • experienţă recunoscută şi participare în cadrul organizaţiilor internaţionale de cercetare în domeniul militar şi de securitate;
 • membru al unor proiecte internaţionale reprezentative în domeniul militar şi cel al securităţii;
 • absolvirea de cursuri internaţionale de perfecţionare în domeniul ştiinţelor sociale sau umaniste;
 • autor al unor lucrări de specialitate în domeniul de referinţă publicate la edituri de prestigiu din ţară şi străinătate;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 • capacitate de analiză şi sinteză, dinamism şi creativitate;
 • capacitate de exprimare cu uşurinţă în limbile română şi engleză;
 • cunoştinţe de operare pe calculator, nivel bun.
 
 
Cercetător ştiinţific gradul III în Secţia programe studii de securitate, Biroul studii mediul internaţional de securitate:
 
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale;
 • vechime în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani sau de 8 ani pentru candidaţii care deţin titlul de doctor, în domeniul ştiinţelor sociale;
 • experienţă internaţională şi participare în plenul unor manifestări ştiinţifice, la nivel naţional şi internaţional, în domeniul militar şi cel al securităţii;
 • capacitate de analiză şi sinteză, dinamism şi creativitate;
 • capacitate de exprimare cu uşurinţă în limbile română şi engleză;
 • cunoştinţe de operare pe calculator, nivel bun.
 
 
Cercetător ştiinţific gradul III în în Secţia programe studii de apărare:
 
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale;
 • vechime în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani sau de 8 ani pentru candidaţii care deţin titlul de doctor, în domeniul ştiinţelor sociale;
 • expertiză şi experienţă recunoscută în domeniul politici de apărare în structuri/instituţii specializate de profil;
 • capacitate de analiză şi sinteză, dinamism şi creativitate;
 • cunoaşterea limbii germane;
 • cunoştinţe de operare pe calculator, nivel bun.
Cercetător ştiinţific
 
 • vechime în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi, în domeniul ştiinţelor sociale sau umaniste;
 • experienţă în cercetarea arhivistică şi procesarea documentelor de arhivă în domeniul istoriei militare;
 • capacitate de analiză şi sinteză, dinamism şi creativitate;
 • capacitate de exprimare cu uşurinţă în limbile română şi engleză;
 • cunoştinţe de operare pe calculator, nivel bun.
 
 
 • Depunerea dosarelor până la data de 16.08.2018, ora 16:00;
 • Selecţia dosarelor de concurs în data de 17.08.2018;
 • Probele scrise şi interviurile se vor desfăşura, astfel:
 • Evaluarea dosarului candidatului în data de 10.09.2018, ora 10:00, pentru postul vacant de cercetător ştiinţific gr.II în Secţia programe studii de securitate, Biroul politici de securitate;
 • Interviul în data de 20.08.2018, ora 10:00, pentru postul de cercetător ştiinţific gr.III în Secţia programe studii de securitate, Biroul studii mediul internaţional de securitate şi pentru postul de cercetător ştiinţific gr.III în Secţia programe studii de apărare;
 • Proba scrisă în data de 20.08.2018, ora 10:00 şi proba orală în data de 22.08.2018, ora 10:00, pentru postul de cercetător ştiinţific în Secţia programe studii de istorie militară;
 
Afişarea rezultatelor:
 • pentru postul vacant de cercetător ştiinţific gr.II în Secţia programe studii de securitate, Biroul politici de securitate:
  • afişarea rezultatelor în data de 10.09.2018;
  • contestaţiile în ziua de 11.09.2018;
  • afişarea rezultatelor finale în ziua de 11.09.2018.
 • pentru postul de cercetător ştiinţific gr.III în Secţia programe studii de securitate, Biroul studii mediul internaţional de securitate şi postul de cercetător ştiinţific gr.III în Secţia programe studii de apărare:
  • afişarea rezultatelor probelor de interviu în data de 20.08.2018;
  • contestaţiile se depun în ziua de 21.08.2018;
  • afişarea rezultatelor finale în ziua de 21.08.2018.
 • pentru postul de cercetător ştiinţific în Secţia programe studii de istorie militară:
  • afişarea rezultatelor pentru proba scrisă în ziua de 20.08.2018;
  • contestaţiile se depun în ziua de 21.08.2018;
  • afişarea rezultatelor probei de interviu în ziua de 22.08.2018;
  • contestaţiile se depun în ziua de 23.08.2018;
  • afişarea rezultatelor finale în ziua de 24.08.2018.
 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 1. Cerere de înscriere la concurs adresată şefului unităţii militare organizatoare;
 2. Curriculum vitae – model european;
 3. Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 4. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii după caz ;
 5. copii ale documentelor de studii*;
 6. lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
 7. copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale după caz*;
 8. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 9. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate**;
 10. acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 16.08.2018, ora 16.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02526 Bucureşti, str. Constantin Mille nr.6, sector 1, Bucureşti, persoană de contact DRĂGHIA IOANA LUMINIŢA, secretar, telefon: 021/313.86.80, int. 158.
 
 
         
 

* Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
** Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 
Top